Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení upřesňují práva a povinnosti dodavatele (DPF Engeneering) a odběratele (zákazník, spotřebitel). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky zákoníkem o obchodních korporacích - č. 90/2012 Sb., vše v platném znění. Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služby renovace (čištění) filtrů pevných částic – DPF, FAP.

Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že odběratel je předem seznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou taktéž volně přístupné na webových stránkách dodavatele, případně je dodavatel poskytne na vyžádání emailem nebo v tištěné formě.

2. Předmět podnikatelské činnosti

Předmětem podnikatelské činnosti dodavatele je renovace, neboli čištění filtru pevných částic (DPF, FAP). V rámci této činnosti dodavatel zbavuje filtry pevných částic nakumulovaných sazí a popela. Dodavatel se zavazuje zbavit tyto filtry co největšího počtu usazených sazí a popela v rámci možností, jež mu dovoluje jeho technické vybavení, technologický postup a fyzický stav filtru. V rámci této činnosti dodavatel taktéž nabízí demontáž filtrů pevných částic z osobních, užitkových i nákladních vozidel, a dále následnou montáž filtru zpět na vozidlo.

3. Uzavření smlouvy o dílo

K uzavření smlouvy o dílo může dojít na základě telefonické, faxové, e-mailové či písemné objednávky odběratele, jejím potvrzením a převzetím filtru pevných částic (DPF/FAP) dodavatelem. K doručení filtru pevných částic může dojít buď osobně, kurýrní službou, poštou, případně jinou zásilkovou či přepravní společností. Cena za dílo je stanovena dle platného ceníku dodavatele, případně jí lze stanovit individuálně. Odběratel potvrzuje uzavřením smlouvy o dílo, že byl s cenou seznámen a rovněž, že byl seznámen s těmito obchodními podmínkami.

4. Platební podmínky

Platbu lze provést bezhotovostně, na bankovní účet dodavatele, hotově, případně dobírkou. Dodavatel si vyhrazuje právo navýšit cenu o náklady spojené se zasláním filtru pevných částic zpět k odběrateli.

5. Práva a povinnosti stran

Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli službu, popsanou v odstavci č. 2 těchto podmínek v co nejkratším možném termínu, a to nejpozději do 14ti dnů od data uzavření smlouvy o dílo (doručení filtru pevných částic k dodavateli). Za zakázku dodanou dodavatelem, je odběratel povinen uhradit dohodnutou cenu. Pro případ, že zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby, kdy za zhotovené dílo odpovídá, jakoby jej zhotovil sám. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání dodavateli v plnění smluvních závazků, má dodavatel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě v plnění smluvních povinností a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny. Dodavatel si taktéž vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, v případě, že obdrží filtr pevných částic, který je mechanicky poškozený, případně dodavatel usoudí, že není schopen v dostatečné míře provést jeho renovaci – vyčištění. Dále si vyhrazuje právo takový filtr zaslat zpět odběrateli na jeho náklady. V případě reklamace je odběratel povinen řídit se reklamačním řádem, stanoveným všeobecnými obchodními podmínkami.

6. Ochrana osobních údajů

Osobní data odběratele, která jsou součástí například objednávky popř. registrace, či zakázkového reklamačního listu, jsou považována za důvěrná a jsou chráněna proti zneužití v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Odběratel souhlasí s používáním a archivováním údajů o jeho osobě a jeho objednávkách za těchto podmínek, pokud nepožádá písemně nebo telefonicky o vymazání jeho údajů z databáze.

7. Záruční podmínky

Dodavatel poskytuje na sjednané dílo (renovaci/čištění DPF), vzhledem ke způsobu užití dílu - jedná se o filtr určený k zachytávání prachových částic, a jedná se o díl podléhající opotřebení, jehož funkčnost je přímo závislá na bezvadném stavu motoru, zejména vstřikovacího systému a dalších, záruku v délce 4 měsíců. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození filtru vlivem mechanického opotřebení či neoprávněným zásahem třetí osoby. Záruka na funkčnost renovovaného DPF / FAP zaniká pokud:

 1. Je na aditivním systému vozu závada
 2. Je nefunkční či poškozené čidlo teploty výfukových plynů
 3. Je nefunkční či poškozené diferenční čidlo rozdílového tlaku
 4. Je na vozidle závada, vedoucí ke zvýšené kouřivosti (např. špatná funkce EGR ventilu)
 5. Je na vozidle závada, vedoucí ke špatnému spalování směsi (např. vadný vstřikovač)
 6. Je vozidlo upraveno chiptuningem, či jiným způsobem (powerbox, větší vstřikovače a další hardwarové či softwarové úpravy)
 7. Došlo ke vniku cizí kapaliny do výfukového traktu (olej, voda atd.)
 8. Došlo k mechanickému poškození samotného tělesa DPF / FAP filtru
 9. Nebyly dodrženy podmínky pro správnou aktivní regeneraci DPF / FAP filtru stanovené výrobcem vozidla.

Doporučený postup pro správnou aktivní regeneraci DPF / FAP:

Pokud automobil provozujete především na krátké vzdálenosti a často startujete, je třeba každých 150 až 200 km ujet konstantní rychlostí 80 Km / h vzdálenost alespoň 50 km a snažit se přitom držet otáčky motoru v rozmezí 2000 – 2500ot / min.

Dodavatel může poskytnout prodlouženou záruku 3 roky a nebo 100 000 ujetých km, v případě že maximálně jeden měsíc před a nebo po renovaci filtru pevných částic byla provedena na daném voze kontrola následujících systémů a součástí, zdali jsou plně funkční a v naprostém pořádku (případné závady musí být odstraněny), kterou odběratel doloží výpisy z diagnostiky, protokoly o měření a fakturami:

 1. Kontrola funkčnosti a stavu všech vstřikovačů vně vozu na zkušebně (stolici)
 2. Fyzická i elektronická kontrola EGR ventilu a jeho funkčnosti
 3. Těsnost sacího potrubí a systému, hlavně za váhou vzduchu a turbem
 4. Fyzická kontrola funkčnosti turbodmychadla a úniku oleje
 5. Kontrola funkčnosti termostatu
 6. Kontrola vysokotlakého vstřikovacího systému
 7. Kontrola aditivního systému, pokud je jím vůz vybaven
 8. Kontrola výfukového systému na netěsnosti, zejména před filtrem pevných částic
 9. Vynulování adaptačních hodnot filtru pevných částic (nastavení výměny DPF pomocí diagnostiky) po namontování renovovaného DPF
 10. Kontrola reálné funkčnosti následujících čidel pomocí tovární diagnostiky (ne pouze kontrola paměti závad):
  1. váha vzduchu
  2. čidlo plnícího tlaku
  3. čidlo teploty nasávaného vzduchu
  4. čidlo teploty chladící kapaliny
  5. snímač diferenčního tlaku
  6. snímače teploty ve výfukové soustavě
  7. lambdasonda

8. Reklamační řád

Vzhledem k povaze díla není odběratel oprávněn odstoupit od smlouvy po dodání díla dodavateli. Pokud objednatel není z objektivních důvodů spokojen s kvalitou nebo rozsahem dodaného díla, je oprávněn dílo reklamovat. V případě že dodavatel reklamaci neuzná, je povinen toto své rozhodnutí dostatečně zdůvodnit. Proti neuznání reklamace se odběratel nemůže odvolat a nemá nárok na jiný opravný prostředek. V případě reklamace musí být sepsán řádný protokol o uplatnění reklamace. Dodavatel se zavazuje řešit reklamace v co nejkratším možném termínu a v zákonné lhůtě, bez nároku na odškodnění zákazníka (náhradní vozidlo, či finanční kompenzaci za ušlý zisk). Dodavatel si vyhrazuje právo na zamítnutí reklamace v případě, že obdrží filtr poškozený nebo jej poškozený z vozidla demontuje. Dodavatel si vyhrazuje právo vyzvat odběratele, aby v případě reklamace vozidlo přistavil k posouzení a prohlídce.

9. Závěrečná ustanovení

Odběratel objednáním služby vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zavazuje se k jejich dodržování. Není-li zvláštními dohodami stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti dodavatele i odběratele obchodním zákoníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Klientská zóna